Chi tiết bài viết

  • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) ? Cách sử lý ngoại lệ trong java
shape
shape
shape
shape
shape
image

Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) là một cơ chế trong lập trình để xử lý và quản lý các tình huống ngoại lệ (exceptions) xảy ra trong quá trình thực thi chương trình.

Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) là một cơ chế trong lập trình để xử lý và quản lý các tình huống ngoại lệ (exceptions) xảy ra trong quá trình thực thi chương trình. Một ngoại lệ là một sự kiện không mong muốn hoặc lỗi xảy ra trong khi chương trình đang thực hiện.

Khi một ngoại lệ xảy ra, nó có thể làm ngắt luồng bình thường của chương trình và gây ra một trạng thái không mong muốn hoặc không thể xử lý. Để tránh việc chương trình bị dừng bất ngờ hoặc gây ra lỗi, xử lý ngoại lệ được sử dụng để xử lý các tình huống ngoại lệ và đảm bảo rằng chương trình vẫn có thể tiếp tục thực thi một cách điều khiển.

Trong Java, xử lý ngoại lệ được thực hiện bằng cách sử dụng các khối try-catch. Các đoạn mã có thể gây ra ngoại lệ được đặt trong khối try, và các khối catch được sử dụng để xử lý và xác định hành động cần thực hiện khi ngoại lệ xảy ra.

Cú pháp cơ bản của xử lý ngoại lệ trong Java như sau:

```java
try {
    // Các đoạn mã có thể gây ra ngoại lệ
} catch (LoaiNgoaiLe1 exception1) {
    // Xử lý ngoại lệ LoaiNgoaiLe1
} catch (LoaiNgoaiLe2 exception2) {
    // Xử lý ngoại lệ LoaiNgoaiLe2
} finally {
    // Đoạn mã trong finally sẽ được thực thi dù có ngoại lệ xảy ra hay không
}
```

Trong khối try, các đoạn mã mà có thể gây ra ngoại lệ được đặt. Nếu một ngoại lệ xảy ra, nó sẽ được ném (throw) và kiểm tra xem có khối catch tương ứng nào có thể xử lý nó. Nếu có, mã trong khối catch sẽ được thực thi. Nếu không có khối catch nào tương ứng, ngoại lệ sẽ được chuyển lên các khối try-catch gần nhất ở mức cao hơn trong ngăn xếp ngoại lệ.

Khối finally là một khối tùy chọn và chứa các đoạn mã sẽ được thực thi sau khi khối try-catch kết thúc, bất kể có ngoại lệ xảy ra hay không. Điều này đảm bảo rằng các tài nguyên được giải phóng và các hành động cuối cùng được thực hiện, bất kể kết quả xử lý ngoại lệ.

Xử lý ngoại lệ cho phép bạn kiểm soát và xử lý các tình huống ngoại lệ trong chương trình một cách an toàn và kiểm soát. Bằng cách sử dụng xử lý ngoại lệ, bạn có thể tăng tính ổn định và tin cậy của ứng dụng của mình.

Chat hỗ trợ
Chat ngay