Chi tiết bài viết

  • Xử lý JSON trong NodeJS
shape
shape
shape
shape
shape
image

Xử lý JSON trong NodeJS, hướng dẫn sử dụng json trong nodejs

Trong Node.js, bạn có thể dễ dàng xử lý JSON bằng cách sử dụng các hàm có sẵn trong module `fs` và `JSON`.

Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã import module `fs` vào ứng dụng Node.js của mình bằng cách sử dụng lệnh `require`:

```javascript
const fs = require('fs');
```

Sau đó, bạn có thể đọc nội dung của một tệp JSON bằng cách sử dụng hàm `readFileSync` hoặc `readFile` trong module `fs`. Ví dụ, để đọc nội dung của tệp có tên là "data.json", bạn có thể sử dụng `readFileSync` như sau:

```javascript
const data = fs.readFileSync('data.json', 'utf8');
```

Nếu bạn muốn đọc bất đồng bộ, bạn có thể sử dụng `readFile` như sau:

```javascript
fs.readFile('data.json', 'utf8', (err, data) => {
  if (err) {
    console.error(err);
    return;
  }
  // Xử lý dữ liệu ở đây
});
```

Sau khi bạn đã có dữ liệu JSON trong biến `data`, bạn có thể chuyển đổi nó thành đối tượng JavaScript bằng cách sử dụng `JSON.parse()`:

```javascript
const jsonObject = JSON.parse(data);
```

Bây giờ bạn có thể làm việc với đối tượng `jsonObject` như một đối tượng JavaScript bình thường. Sau khi bạn đã thay đổi dữ liệu, bạn có thể chuyển đổi lại thành chuỗi JSON bằng cách sử dụng `JSON.stringify()`:

```javascript
const modifiedData = JSON.stringify(jsonObject);
```

Cuối cùng, bạn có thể ghi dữ liệu JSON đã sửa đổi vào một tệp mới hoặc ghi đè lên tệp JSON gốc bằng cách sử dụng hàm `writeFileSync` hoặc `writeFile` trong module `fs`. Ví dụ, để ghi dữ liệu vào tệp có tên là "modifiedData.json", bạn có thể sử dụng `writeFileSync` như sau:

```javascript
fs.writeFileSync('modifiedData.json', modifiedData, 'utf8');
```

Tương tự, nếu bạn muốn ghi bất đồng bộ, bạn có thể sử dụng `writeFile` như sau:

```javascript
fs.writeFile('modifiedData.json', modifiedData, 'utf8', (err) => {
  if (err) {
    console.error(err);
    return;
  }
  console.log('Dữ liệu đã được ghi thành công vào modifiedData.json');
});
```

Đó là cách xử lý JSON trong Node.js. Hy vọng điều này có thể giúp bạn!

Bạn có thể liên hệ thiết kế website: 

Chat hỗ trợ
Chat ngay