Chi tiết bài viết

  • Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tester
shape
shape
shape
shape
shape
image

Thực tập Tester là một phần quan trọng trong quá trình học tập và rèn luyện nghề nghiệp của các bạn sinh viên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Để viết báo cáo thực tập Tester, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Giới thiệu: Bắt đầu báo cáo bằng cách giới thiệu chương trình thực tập, công ty hoặc tổ chức bạn đã thực tập tại, thời gian và nội dung của chương trình thực tập.

2. Nội dung: Trình bày chi tiết về các hoạt động, nhiệm vụ và kinh nghiệm của bạn trong suốt thời gian thực tập. Có thể bao gồm các mục như:

- Quá trình học tập: Nếu bạn có học thêm kiến thức, kỹ năng mới trong quá trình thực tập, hãy trình bày về những gì bạn đã học được và cách bạn áp dụng kiến thức đó trong công việc.

- Các dự án và nhiệm vụ: Trình bày chi tiết về các dự án và nhiệm vụ mà bạn đã thực hiện trong thực tập, bao gồm cả phần mềm và các công cụ kiểm thử mà bạn đã sử dụng.

- Kỹ năng và kinh nghiệm: Nếu bạn đã có kỹ năng và kinh nghiệm trong việc kiểm thử phần mềm trước đó, hãy trình bày về những gì bạn đã học được và cách bạn đã phát triển kỹ năng và kinh nghiệm của mình trong suốt thời gian thực tập.

3. Đánh giá và nhận xét: Sau khi trình bày chi tiết về các hoạt động và kinh nghiệm của bạn trong suốt thực tập, bạn có thể đưa ra đánh giá và nhận xét về chương trình thực tập và cách bạn đã tận dụng cơ hội để phát triển kỹ năng và kinh nghiệm của mình.

4. Kết luận: Cuối cùng, hãy đưa ra kết luận về những gì bạn đã học được và cách thực tập này đã giúp bạn phát triển kỹ năng và kinh nghiệm của mình. Nếu có đề xuất hay ý kiến đóng góp cho chương trình thực tập, bạn có thể đưa ra trong phần này.

5. Tài liệu tham khảo: Nếu cần, bạn có thể liệt kê các tài liệu tham khảo, các công cụ và phần mềm đã sử dụng trong suốt thực tập.

Lưu ý rằng viết báo cáo thực tập Tester cần phải sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp, tránh sử dụng ngôn từ không phù hợp.

Sau đây là bài báo cáo ví dụ

Báo cáo thực tập Tester

I. Giới thiệu

Tôi đã tham gia khóa thực tập Tester tại công ty ABC trong vòng 3 tháng. Trong khóa học này, tôi đã được tìm hiểu về các kỹ năng và công nghệ liên quan đến việc kiểm thử phần mềm. Trong báo cáo này, tôi sẽ chia sẻ về các hoạt động, nhiệm vụ và kinh nghiệm của mình trong suốt thời gian thực tập.

II. Nội dung

1. Quá trình học tập

Trong suốt thực tập, tôi đã học được nhiều kiến thức mới về việc kiểm thử phần mềm. Tôi đã tìm hiểu về các phương pháp kiểm thử, các kỹ thuật kiểm thử và cách sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm. Tôi cũng đã học được cách đọc và hiểu các tài liệu kỹ thuật, các báo cáo kiểm thử và cách ghi nhận các lỗi trong phần mềm.

2. Các dự án và nhiệm vụ

Trong suốt thực tập, tôi đã tham gia vào một số dự án kiểm thử phần mềm của công ty. Các nhiệm vụ của tôi bao gồm:

- Tham gia vào quá trình xác định các trường hợp kiểm thử và thiết lập môi trường kiểm thử.
- Thực hiện các kịch bản kiểm thử để phát hiện các lỗi trong phần mềm.
- Đăng ký các lỗi và ghi lại thông tin chi tiết về các lỗi này.
- Kiểm tra lại các lỗi đã được sửa chữa để đảm bảo rằng chúng không xuất hiện trở lại.

Tôi đã sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm như Selenium, JIRA và Mantis để thực hiện các nhiệm vụ của mình.

3. Kỹ năng và kinh nghiệm

Trong suốt thực tập, tôi đã phát triển được các kỹ năng và kinh nghiệm mới trong việc kiểm thử phần mềm. Tôi đã học được cách thiết lập môi trường kiểm thử, đánh giá các trường hợp kiểm thử và thực hiện các kịch bản kiểm thử. Tôi cũng đã học được cách ghi nhận và đăng ký các lỗi trong phần mềm và kiểm tra lại các lỗi đã được sửa chữa.

4. Đánh giá và nhận xét

"Phần này mọi người tự ghi nhé."

báo cáo thực tập, viết báo cáo thực tập ở fpt, báo cáo thực tập tester

 

Chat hỗ trợ
Chat ngay