Chi tiết bài viết

  • OOP là gì?
shape
shape
shape
shape
shape
image

OOP là viết tắt của "Object-Oriented Programming" (Lập trình hướng đối tượng). Đây là một phương pháp lập trình được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển phần mềm

OOP là viết tắt của "Object-Oriented Programming" (Lập trình hướng đối tượng). Đây là một phương pháp lập trình được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển phần mềm, trong đó các đối tượng (objects) được tạo ra để tương tác với nhau để thực hiện các chức năng và xử lý dữ liệu.

Trong lập trình hướng đối tượng, mọi thứ trong một chương trình được coi là các đối tượng. Mỗi đối tượng có các thuộc tính (properties) để đại diện cho trạng thái của nó và các phương thức (methods) để thực hiện các hoạt động hoặc thay đổi trạng thái của đối tượng đó. Đối tượng có thể tương tác với nhau thông qua việc gọi các phương thức của nhau và truy cập vào các thuộc tính.

Một số khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng bao gồm:

1. Lớp (Class): Là một bản thiết kế hay mẫu (blueprint) để tạo ra các đối tượng. Nó chứa các đặc điểm chung và hành vi của một nhóm đối tượng.

2. Đối tượng (Object): Là một phiên bản cụ thể của một lớp. Nó được tạo ra từ lớp và có thể thực hiện các hoạt động và duy trì trạng thái riêng.

3. Kế thừa (Inheritance): Cho phép lớp con (sub class) kế thừa các thuộc tính và phương thức từ lớp cha (super class). Kế thừa cho phép tái sử dụng mã nguồn và tạo ra mối quan hệ phân cấp giữa các lớp.

4. Đóng gói (Encapsulation): Là cơ chế để che dấu thông tin bên trong của một đối tượng, chỉ cho phép truy cập qua các phương thức công khai (public methods). Điều này giúp bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán của trạng thái đối tượng.

5. Đa hình (Polymorphism): Là khả năng của các đối tượng cùng lớp cha thực hiện các hành vi khác nhau dựa trên lớp con mà nó thuộc về. Điều này giúp linh hoạt trong việc thay đổi và mở rộng chức năng của một đối tượng.

Lập trình hướng đối tượng giúp tăng tính sáng tạo, tái sử dụng và quản lý dự án trong việc phát triển phần mềm. Nó cung cấp cách tiếp cận tổ chức và phân loại mã nguồn dễ hiểu và dễ bảo trì. Java là một ngôn ngữ lập trình chủ yếu hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, với cú pháp và thư viện hỗ trợ rõ ràng cho các khái niệm của OOP.

Chat hỗ trợ
Chat ngay