Chi tiết bài viết

  • Học lập trình online với java
shape
shape
shape
shape
shape
image

Làm sao để học lập trình online tại nhà, hướng dẫn những điều cần biết về lập trình.

Lộ trình học Java

1. Cơ bản Java (Java core):


   - Cú pháp Java: biến, kiểu dữ liệu, câu lệnh điều khiển, vòng lặp, hàm, lớp.
   - Xử lý chuỗi (String) và mảng (Array).
   - Đọc và ghi dữ liệu từ bàn phím và tệp tin.

2. Hướng đối tượng (OOP):


   - Lớp và đối tượng.
   - Kế thừa và đa hình.
   - Đóng gói và truy cập phạm vi.
   - Ghi đè phương thức (method overriding) và nạp chồng phương thức (method overloading).

3. Xử lý ngoại lệ (Exception Handling):


   - Các khái niệm về xử lý ngoại lệ.
   - Sử dụng các khối try-catch để xử lý ngoại lệ.
   - Tạo và sử dụng các ngoại lệ tùy chỉnh.

4. Collection Framework:


   - Các cấu trúc dữ liệu cơ bản như ArrayList, LinkedList, HashMap.
   - Sử dụng các giao diện (interface) như List, Set, Map.

5. File và I/O:


   - Đọc và ghi dữ liệu từ tệp tin.
   - Xử lý đọc và ghi dữ liệu theo định dạng như CSV, JSON.

6. JDBC (Java Database Connectivity):


   - Kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu.
   - Thực hiện các truy vấn SQL.

7. Java Swing và GUI:


   - Xây dựng giao diện người dùng sử dụng Java Swing.
   - Xử lý sự kiện (event handling) trên giao diện.

8. Multithreading (Đa luồng):


   - Đồng bộ hóa và quản lý luồng.
   - Xử lý các vấn đề liên quan đến đa luồng.

9. Networking (Mạng):


   - Sử dụng các giao thức mạng như TCP/IP và UDP.
   - Gửi và nhận dữ liệu qua mạng.

10. Framework và thư viện phổ biến:


    - Học cách sử dụng các framework và thư viện phổ biến như Spring, Hibernate.

11. Xây dựng ứng dụng thực tế:


    - Áp dụng kiến thức đã học để xây dựng các ứng dụng thực tế như ứng dụng quản lý học viên, ứng dụng đặt vé máy bay, v.v.

Hãy lưu ý rằng lộ trình này chỉ là một khung chung và bạn có thể điều chỉnh nó tùy theo mục tiêu và nhu cầu cá nhân của mình. Hãy thực hành thường xuyên và xây dựng dự án thực tế để cải thiện kỹ năng lập trình của bạn. Chúc bạn thành công trong việc học Java!

Tham gia học lập trình java online tại BS Media.vn 

 

Chat hỗ trợ
Chat ngay