Chi tiết bài viết

  • JDBC (Java Database Connectivity) là gì?
shape
shape
shape
shape
shape
image

JDBC (Java Database Connectivity) là một giao diện lập trình ứng dụng (API) trong Java, cung cấp một cách tiện lợi để kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu.

JDBC (Java Database Connectivity) là một giao diện lập trình ứng dụng (API) trong Java, cung cấp một cách tiện lợi để kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu. JDBC cho phép các ứng dụng Java truy cập và thực thi các truy vấn SQL để tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System - RDBMS).

Với JDBC, bạn có thể kết nối và tương tác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến như MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server và nhiều hơn nữa. JDBC sử dụng mô hình kết nối-client/server để thiết lập và duy trì kết nối đến cơ sở dữ liệu và thực thi các truy vấn SQL.

Các khái niệm quan trọng trong JDBC bao gồm:

1. DriverManager: Lớp DriverManager quản lý danh sách các trình điều khiển (drivers) cần thiết để kết nối đến cơ sở dữ liệu. Nó cung cấp các phương thức để tìm kiếm và tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu.

2. Connection: Đối tượng Connection đại diện cho một kết nối đến cơ sở dữ liệu. Nó cung cấp các phương thức để thực hiện các hoạt động như tạo truy vấn, cập nhật dữ liệu và quản lý giao dịch.

3. Statement và PreparedStatement: Đối tượng Statement được sử dụng để thực thi các truy vấn SQL và cập nhật dữ liệu. PreparedStatement tương tự như Statement nhưng cho phép tham số hóa truy vấn, giúp tăng tính bảo mật và hiệu suất.

4. ResultSet: ResultSet đại diện cho tập kết quả của một truy vấn SQL. Nó cung cấp các phương thức để lặp qua các bản ghi (rows) trong tập kết quả và truy xuất dữ liệu từ các cột (columns).

JDBC giúp xây dựng các ứng dụng Java mạnh mẽ và linh hoạt trong việc tương tác với cơ sở dữ liệu. Nó cho phép bạn thực hiện các hoạt động như truy vấn, cập nhật, thêm, sửa, xóa dữ liệu và thao tác với các đối tượng cơ sở dữ liệu.

Chat hỗ trợ
Chat ngay