Chi tiết bài viết

  • File và I/O là gì?
shape
shape
shape
shape
shape
image

File và I/O (Input/Output) là các khái niệm liên quan đến việc đọc và ghi dữ liệu từ và đến các tệp tin (file) trong lập trình.

File và I/O (Input/Output) là các khái niệm liên quan đến việc đọc và ghi dữ liệu từ và đến các tệp tin (file) trong lập trình.

Trong lập trình, File là một cơ chế để lưu trữ và truy cập dữ liệu trên đĩa cứng hoặc các thiết bị lưu trữ khác. Một file có thể chứa các loại dữ liệu như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, và nhiều hơn nữa. Trong Java, lớp `File` và các lớp liên quan được cung cấp để thao tác với các tệp tin.

I/O (Input/Output) là quá trình đọc và ghi dữ liệu giữa chương trình và các nguồn dữ liệu bên ngoài như tệp tin, mạng, bàn phím, và các thiết bị ngoại vi khác. Trong Java, giao diện I/O được đại diện bởi các lớp và giao diện trong package `java.io`.

Có hai loại cơ bản của I/O trong Java:

1. Byte Stream I/O: Gồm các lớp như `InputStream` và `OutputStream`. Các lớp này được sử dụng để đọc và ghi dữ liệu dưới dạng các byte.

2. Character Stream I/O: Gồm các lớp như `Reader` và `Writer`. Các lớp này được sử dụng để đọc và ghi dữ liệu dưới dạng các ký tự.

Các lớp và giao diện trong package `java.io` cung cấp các phương thức để thực hiện các hoạt động đọc và ghi dữ liệu từ và đến các tệp tin và nguồn dữ liệu khác. Ví dụ, bạn có thể sử dụng các lớp `FileInputStream` và `FileOutputStream` để đọc và ghi dữ liệu từ và đến các tệp tin, và sử dụng `BufferedReader` và `PrintWriter` để đọc và ghi dữ liệu dưới dạng văn bản.

Xử lý tệp tin và I/O rất quan trọng trong phát triển ứng dụng. Chúng cho phép chương trình tương tác với dữ liệu bên ngoài, đọc và ghi các tệp tin, truyền dữ liệu qua mạng, và thực hiện các hoạt động khác liên quan đến đọc và ghi dữ liệu.

Chat hỗ trợ
Chat ngay